English  Русский

Вниманию акционеров ОАО «Волчанская обувная фабрика»!

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОВЧАНСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА» (ПАТ «ВОВЧАНСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА» — код ЄДРПОУ 00308324 ), що знаходиться за адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «19» червня 2012 р. об 10:00 годин за адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73 (зал засідань). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до 09-45 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів

 1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВОВЧАНСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА».
 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів, що відбуваються «19» червня 2012 р.
 3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2011 рік.
 8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
 9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 р.
 10. Внесення змін до Статуту товариства.
 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими загальними зборами.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік (тис.грн)*

Найменування показникаПеріод
звітний 2011попередній 2010
Усього активів59114489
Основні засоби (залишкова вартість)812799
Довгострокові фінансові інвестиції243243
Запаси29812651
Сумарна дебіторська заборгованість1607564
Грошові кошти та їх еквіваленти265226
Нерозподілений прибуток471(119)
Власний капітал39733383
Статутний капітал247247
Довгострокові зобов’язання565528
Поточні зобов’язання1373578
Чистий прибуток (збиток)590(191)
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)987000987000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)133145

Перелік акціонерів ПАТ «ВОВЧАНСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «13» червня 2012 р (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВОВЧАНСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА», за місцезнаходженням Товариства: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок: (057)757-07-43.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «19» червня 2012 р на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства www.vof.com.ua в мережі Інтернет.

Голова правління ПАТ «ВОВЧАНСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА»                            Самусєв В.Є.

 

Завантажити звіт про господарську діяльність за 2011 рік у форматі zip (3MB).

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   

18- из 20
О компании || Каталог  || Прайс-лист  || Контакты
Дизайн, разработка: ArtAround