English  Русский

Вниманию акционеров ОАО «Волчанская обувная фабрика»

До уваги акціонерів «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОВЧАНСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА»

(ПАТ «ВОВЧАНСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА» — код ЄДРПОУ 00308324), що знаходиться за адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» травня 2014 р. об 10:00 годин за адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73 (зал засідань). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до 09-45 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів:

 1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд звітів Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012, 2013 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 5. Розгляд звітів Наглядової ради про результати діяльності у 2012, 2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 6. Розгляд звітів Ревізійної комісії про результати діяльності у 2012, 2013 роках та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
 7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2013 рік та затвердження річної звітності.
 8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) за 2012, 2013 роки.
 9. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
 10. Переобрання членів Наглядової ради.
 11. Переобрання членів Ревізійної комісії.
 12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття рішення цими зборами.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис.грн)*

Найменування показникаПеріод
звітний 2013попередній 2012
Усього активів47975240
Основні засоби (залишкова вартість)703834
Довгострокові фінансові інвестиції243243
Запаси21151619
Сумарна дебіторська заборгованість7732213
Грошові кошти та їх еквіваленти243136
Нерозподілений прибуток(-56)(-370)
Власний капітал34463872
Статутний капітал247247
Довгострокові зобов’язання49656
Поточні зобов’язання1302712
Чистий прибуток (збиток)-426-223
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)987000987000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)6798

Перелік акціонерів , які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «21» травня 2014 р. у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України. Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год . Телефон для довідок: (057) 41-42-083.Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «27» травня 2014 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства www.vof.com.ua в мережі Інтернет.

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   

16- из 20
О компании || Каталог  || Прайс-лист  || Контакты
Дизайн, разработка: ArtAround